DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195709

ФОРМУВАННЯ ЗДАТНИХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

Геннадій Дмитренко, Едуард Помиткін, Наталія Головач

Анотація


Пропонується нове рішення модернізації національної системи освіти в контексті ідеології людиноцентризму. Кінцевим результатом освітньої діяльності всіх ступенів освіти визначені параметри особистості, що характеризують конкурентоздатність і конкурентоспроможність випускників, здатних самореалізуватися в глобалізованому й інформаційно насиченому світі. Визначено три інноваційні опори конкурентоздатності здобувачів освіти: аналітико-пізнавальна активність особистості; засвоєння на рефлексивному рівні фундаментальних “ядер” знань з кожного предмету; самопізнання параметрів власного “Я”. Запропоновано діджиталізувати систему освіти – впровадити факторно-критеріальні кваліметричні моделі для діагностики якостей і властивостей здобувача освіти, визначення індикаторів їх розвитку.


Ключові слова


самореалізація особистості; факторно-критеріальні кваліметричні моделі; здатних самореалізуватися в глобалізованому й інформаційно насиченому світі; параметри особистості; людиноцентризм; інноваційні опори конкурентоздатності; діджиталізація та ін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotel, (1973). Nikomakhova etika. T. 1. Soch. v 4-okh tomakh [Nikomakhova ethics]. Moscow, 340 p. [in Russian].

Holovach, N. V. & Dmytrenko, H. A. (2019). Systemne formuvannia novoho pokolinnia natsii: humanistychnyi kontekst: monohrafiia [Systematic formation of a new generation the nation: humanistic context: monograph]. Kyiv, 350 p. [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A. (2019). Systemne upravlinnia: unikalnyi liudynotsentrychnyi vektor pidvyshchennia efektyvnosti derzhavno-upravlinskoho mekhanizmu v Ukraini: naukove vydannia [System management: a unique human-centric vector of increasing the efficiency of the state-administrative mechanism in Ukraine]. Kyiv, 146 p. [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A., Anufriieva, O. L., Burlaienko, T. I. & Medvid, V. V. (2016). Kvalimetriia v upravlinni: humanistychnyi kontekst : navch. posib. [Kvalimetry in management: the humanistic context]. Kyiv, 335 p. [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2007). Filosofiia natsionalnoi idei. Liudyna. Svit. Sotsium [Philosophy of the national idea. Man. World. Socium]. Kyiv, 576 p. [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2011). Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori [Philosophy of human-centrism in the educational space]. 2-he vyd. Kyiv, 520 p. [in Ukrainian].

Pomytkin, E. O. (2015). Dukhovnyi potentsial osobystosti: psykholohichna diahnostyka, aktualizatsiia ta rozvytok: posibnyk [The spiritual potential of the individual: psychological diagnostics, actualization and development: a manual]. Kyiv, 144 p. [in Ukrainian].

Pomytkin, E. O. (2018). Metodychni rekomendatsii shchodo vykladannia v pochatkovii shkoli intehrovanoho kursu “Liudyna. Rodyna. Svit.” [Methodical recommendations for teaching an integrated course “Man. Family. World.”]. Fond Oktaia Aliieva. Kyiv, 72 p. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2011). Osvita yak obiekt doslidzhennia. Shliakh osvity [Education as a research object. The path of education]. No.2 (60). pp. 5–10. [in Ukrainian].

Skovoroda, H. S. (1973). Povne zibrannia tvoriv [Complete collection of works]. Vol. 1-2. Kyiv, 576 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Никомахова этика. Т. 1. Соч. в 4-ох томах. Москва: Прогресс. 1973. 340 с.

Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: монографія. Київ: ДКС-Центр, 2019. 350 с.

Дмитренко Г. А. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні: наукове видання. Київ: ДКС-Центр, 2019. 146 с.

Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. Київ : Видавництво “Аграрна освіта”, 2016. 335 с.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Світ. Соціум. Київ : Грамота, 2007. 576 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-ге вид. Київ: Знання України, 2011. 520 с.

Помиткін Е. О. Духовний потенціал особистості: психологічна діагностика, актуалізація та розвиток: посібник. Київ: “Внутрішній світ”. 2015. 144 с.

Помиткін Е. О. Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі інтегрованого курсу “Людина. Родина. Світ”. / Фонд О.Алієва. Київ: “Майстер книг”, 2018. 72 с.

Сисоєва С. О. Освіта як об’єкт дослідження. Шлях освіти. 2011. №2 (60). С. 5–10.

Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1-2. Київ: Наукова думка, 1973. 576 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)