DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195784

ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ ОДНА З КЛЮЧОВИХ ФІГУР РЕФОРМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Камілла Магрламова

Анотація


У сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні, реалізації вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, формування нових стандартів зі спеціальностей, зорієнтованих на вітчизняний та європейський ринок праці, актуальною залишається проблема якості підготовки педагогічного персоналу. Підготовка педагогічного персоналу для навчання майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах полягає в тому, що однією з важливих вимог до особистості сучасного викладача ЗВО є готовність до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Це пов’язано зі швидкими змінами, котрі відбуваються сьогодні у суспільному житті, стрімким розвитком освітньої сфери, що зумовлює необхідність постійно вдосконалювати власну професійну майстерність, оволодівати сучасними концепціями підготовки фахівців, а також новими змістом, формами, методами, засобами викладання. Викладачі мають готувати підростаюче покоління до вирішення нових професійних проблем, нових непередбачуваних життєвих ситуацій, передавати навички професійного самовдосконалення під час фахової підготовки студентів в умовах ЗВО.


Ключові слова


підготовка педагогічного персоналу; навчання майбутніх лікарів; вищі медичні навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Averyn, V. A. (1997). Psykholohyia v strukture vyssheho medytsynskoho obrazovanyia [Psychology in the structure of higher medical education]. Sankt-Peterburh, 322 p. Available at: http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-v-strukture-vysshego-meditsinskogo-obrazovaniya#ixzz51YWRL2nO [in Russian].

Bym-Bad, B. M. Pedahohyka y medytsyna [Pedagogy and medicine]. Available at: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=171. [in Russian].

Komisarenko, N. (2003).Samorealizatsiia yak proiav sotsialnoho stanovlennia osobystosti [Self-realization as a manifestation of the social formation of personality]. Native school. No. 1. pp. 23–25.[in Ukrainian].

Krasylnykova, H. (2014). Systema monitorynhu yakosti vyshchoi osvity v universytetakh Velykoi Brytanii: dosvid dlia Ukrainy [Quality monitoring system for higher education at UK universities: experience for Ukraine]. Comparative professional pedagogy. No. 4 (3). pp. 138–144.[in Ukrainian].

Kuznetsova, L. V. (2000). Pedahohycheskye osnovy podhotovky prepodavatelia vuza v sovremennoi systeme vyssheho obrazovanyia Ve lykobrytanyy, Shotlandyy [The pedagogical foundations of training a university teacher in the modern system of higher education in the UK, Scotland and Russia]. Rostov-na-Donu. 136 p. [in Russian].

Losieva, N.M. (2004). Samorealizatsiia vykladacha: teoretychnyi aspekt : monohrafiia [Teacher’s self-realization: the theoretical aspect: monograph]. Donetsk, 387 p. [in Ukrainian].

Nykoliukyna, Natalia (1999). Sotsyalnyi portret prepodavatelia provyntsyalnoho vuza [Social portrait of a provincial university teacher]. Tambov, 158 p. Available at: http://www.dissercat.com/content/sotsialnyi-portret-prepodavatelya-provintsialnogo-vuza#ixzz51YOvoUhG [in Russian].

Noskova Svetlana Viacheslavovna (2007). Kompetentnostnaia model spetsyalnoi podhotovky prepodavatelia k pedahohycheskoi deiatelnosty v polykulturnoi srede medytsynskoho vuza [Competency model of teacher special training for pedagogical activities in the multicultural environment of a medical university]. Saratov. 143 p. Available at: http://www.dissercat.com/content/kompetentnostnaya-model-spetsialnoi-podgotovki-prepodavatelya-k-pedagogicheskoi-deyatelnosti#ixzz51Sqpa9H8 [in Russian].

Tymofiieva, M. P. (2009). Psykholohichni umovy rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnoho simeinoho likaria [Psychological conditions of development of communicative competence of future family doctor]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 p. [in Ukrainian].

Iatsyshyn, N. P. (1998). Profesiino-pedahohichna pidhotovka vchyteliv u Velykii Brytanii (90-i roky ХХ stolittia). [Teacher Training in the United Kingdom (90s of the 20th Century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверин В. А. Психология в структуре высшего медицинского образования. Cанкт-Петербург. 1997. 19.00.07 Педагогическая психология. 322 с. URL: http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-v-strukture-vysshego-meditsinskogo-obrazovaniya#ixzz51YWRL2nO

Бим-Бад Б. М. Педагогика и медицина. URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_ full.php?aid=171.

Комісаренко Н. Самореалізація як прояв соціального становлення особистості. Рідна школа. 2003. № 1. С. 23–25.

Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України. Порівняльна професійна педагогіка. 2014. № 4 (3). С. 138–144.

Кузнецова Л. В. Педагогические основы подготовки преподавателя вуза в современной системе высшего образования Великобритании, Шотландии и России: дисс. канд. пед. наук, 13.00.01 Специальность: Общая педагогика, история педагогики и образования Ростов-на-Дону 2000. 136 с.

Лосєва Н.М. Самореалізація викладача: теоретичний аспект : монографія. Донецьк, 2004. 387 с.

Николюкина Наталья Борисовна Социальный портрет преподавателя провинциального вуза. Тамбов. 158 с. URL: http://www.dissercat.com/content/sotsialnyi-portret-prepodavatelya-provintsialnogo-vuza#ixzz51YOvoUhG

Носкова Светлана Вячеславовна Компетентностная модель специальной подготовки преподавателя к педагогической деятельности в поликультурной среде медицинского вуза. Саратов. 2007. 143 c. URL: http://www.dissercat.com/content/kompetentnostnaya-model-spetsialnoi-podgotovki-prepodavatelya-k-pedagogicheskoi-deyatelnosti#ixzz51Sqpa9H8

Тимофієва М. П. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” Київ, 2009. 21 с.

Яцишин Н. П. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Великій Британії (90-ті роки ХХ століття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ, 1998. 21 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)