DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195793

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Наталія Гречаник

Анотація


Стаття присвячена актуальній в умовах сучасної освітньої моделі у вищих закладах освіти проблемі культурологічної підготовки вчителів початкової школи й аналізу сутнісних характеристик понятійно-категоріального апарату, який її забезпечує. Культурологічний підхід   це вимір освітньої системи, що відображає не стільки соціальну стратифікацію й структуру суспільного виробництва, скільки культурний простір,що відповідає його формам у своїх базових змістовно-структурних параметрах. Зазначено, що освіта є спеціалізованим способом трансляції й освоєння культурного досвіду, вона   соціальний інститут із функцією відтворення поведінки й свідомості людей, інакше кажучи, культурного відтворення людини або відтворення культури людини в суспільстві.


Ключові слова


виховання; гармонія; культурологічна підготовка; майбутній учитель; освіта;навчання; парадигма; процес; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kasianov, D. (2012). Filosofski zasady humanizatsii osvitnoho prostoru v umovakh nanotekhnolohichnoho rozvytku suspilstva [Philosophical foundations of humanization of educational space in the conditions of nanotechnological development of society]. Ukrainian higher school. No. 2. pp. 43–49. [in Ukrainian].

Kynelev, V. H. Obrazovanye dlia ynformatsyonnoho obshchestva. [Education for the Information Society]. Available at: http://oaji.net/articles/2017/774-1506921196.pdf pp. 3 15. (accessed 02. Jan. 2020). [in Russian].

Kondruseva,V. N. (2011). Antropolohycheskyi kryzys v kontekste fylosofyy obrazovanyia [Anthropological crisis in the context of the philosophy of education]. Scientists notes from the Vernadsky Tauride National University. Series “Philosophy. Culturology. Political science. Sociology” series. Vol. 34 (63). No. 3 4. pp. 95 102. [in Ukrainian].

Kulturolohycheskaia paradyhma obrazovanyia v kontseptsyy akademyka Y. Ziaziuna [Cultural paradigm of education in the concept of academician I. Zyazyun]. Available at: https://zn.ua/EDUCATION/kulturologicheskaya-paradigma-obrazovaniya-v-koncepcii-akademika-i-zyazyuna-_.html (accessed 03. Jan. 2020). [in Ukrainian].

Levenets, M. V. (2013). Modeliuvannia kulturolohichnoi osvity u suchasnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Modeling of culturological education in modern higher education institutions]. Herald of the National Academy of Leaders of Culture and Arts. No. 2. pp. 83–86. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021]. Higher School. No. 2. pp. 86–96. [in Ukrainian].

Shpytalevska, H. R. (2013). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do formuvannia u molodshykh shkoliariv zahalnokulturnoi kompetentnosti [Preparing future primary school teachers to develop general cultural competence among younger students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Yalta. 20 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Касьянов Д. Філософські засади гуманізації освітнього простору в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства. Вища освіта України. 2012. № 2. С. 43–49.

Кинелев В. Г. Образование для информационного общества.  URL: http://oaji.net/articles/2017/774-1506921196.pdf С. 3-15 (дата звернення: 02.01.2020).

Кондрусева В. Н. Антропологический кризис в контексте философии образования. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Философия. Культурология. Политология. Социология”. Том 34 (63). 2011. № 3 4. С. 95 102.

Культурологическая парадигма образования в концепции академика И. Зязюна URL://zn.ua/EDUCATION/kulturologicheskaya-paradigma-obrazovaniya-v-koncepcii-akademika-i-zyazyuna-_.html (дата звернення 03.01.2020).

Левенець М. В. Моделювання культурологічної освіти у сучасних вищих навчальних закладах. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. № 2. С. 83–86.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. Вища школа. 2013. № 2. С. 86–96.

Шпиталевська Г. Р. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів загальнокультурної компетентності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний університет”. Ялта, 2013. 20 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)