DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195958

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ

Галина Іщенко, Світлана Шумигай, Дарія Возносименко

Анотація


У статті висвітлено актуальність використання сучасних методологічних підходів у підготовці майбутніх учителів математики до здоров’язбереження учнів, та необхідності методологічного обґрунтування визначеної педагогічної проблеми. На прикладі індивідуального підходу розглянуто підготовку майбутнього вчителя математики до здоров’язбереження учнів. Зазначено, що індивідуальний підхід передбачає всебічне навчання майбутніх фахівців і розробку відповідних заходів педагогічного впливу з урахуванням виявлених особливостей. Одним із важливих чинників формування валеологічної компетентності у майбутніх вчителів математики є залучення студентів до науково-дослідної роботи і вирішення наукових проблем з підвищення ефективності рівня педагогічного процесу та гурткової роботи.


Ключові слова


здоров’язбереження; підготовка вчителя математики; індивідуальний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotov, V. A. & Serykov, V. V. (2003). Kompetentnostnaya model : ot idei k obrazovatelnoy paradigme [Competence model: from the idea to the educational paradigm]. Pedagogy. No.10, pp.7–13. [in Ukrainian].

Bondarenko, O. M. (2008). Formuvannia valeolohichnoi kompetentnosti studentiv pedahohichnykh universytetiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of valeological competence of students of pedagogical universities in the process of vocational training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Bopko, I. Z. (2015). Rol innovatsiinykh tekhnolohii u formuvanni pedahohichnoi tekhniky maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov [The role of innovative technologies in the formation of pedagogical techniques for future foreign language teachers]. Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine.No.2, pp.48–53. [in Ukrainian].

Haluzynskyi, V.Gh. & Jevtukh M.B. (1995). Osnovy pedahohiky ta psykholohii vyshchoi shkoly [Fundamentals of higher education pedagogy and psychology]. Kyiv. 168 p. [in Ukrainian].

Kononko, O.L. & Solodukha, M.S. (1996). Solodukha Indyvidualnyi pidkhid: sut i shliakhy realizatsii u vykhovanni doshkilnykiv. [Individual approach: the essence and ways of realization in preschool education]. Guidelines. Kyiv. [in Ukrainian].

Kostikova, I. I. Suchasni metodolohichni pidkhody profesiinoi pidhotovky vchytelia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Modern methodological approaches of teacher professional training by means of information and communication technologies]. Available at: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-08/08kiiict.pdf [in Ukrainian].

Loznytsia,V.S. (1999). Psykholohiia i pedahohika : osnovni polozhennia : navch. pos.dlia samostiinoho vyvchennia dystsypliny [Psychology and pedagogy: basic provisions: teach. pos. for independent study of the discipline]. Kyiv, 304 p. [in Ukrainian].

Podlasyy, I.P. (1999). Pedagogika [Pedagogy]. Moscov, 567 p.[in Russian].

Rodyhina, I. V. (2005). Diialnisnyi pidkhid do formuvannia bazovykh kompetentnostei uchniv [Actual approach to formation of basic competencies of students]. Biology and Chemistry at school. No.1. pp. 34–36.[in Ukrainian].

Uisimbaieva, N.V. (2010). Naukovo-doslidnytska diialnist maibutnoho fakhivtsia [Research activity of the future specialist]. A Compendium of Scientific Papers: Scientific Notes. Issue 88. Series: Pedagogical Sciences. Kirovoghrad, pp.243–246. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель : от идеи к образовательной парадигме. Педагогика. № 10, 2003. С.7–13.

Бондаренко О. М. Формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” О. М. Бондаренко. Київ, 2008. 26 с

Бопко І. З. Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної техніки майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Випуск 2, 2015. С. 48–53.

Галузинський В.Г., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. Київ,1995. 168 с.

Кононко О.Л., М.С. Солодуха Індивідуальний підхід: суть і шляхи реалізації у вихованні дошкільників. Методичні рекомендації. Київ, 1996

Костікова І. І. Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-08/08kiiict.pdf

Лозниця В.С. Психологія і педагогіка : основні положення : навч. пос.для самостійного вивчення дисципліни. Київ, 1999. 304 с.

Подласый И.П. Педагогика. Москва, 1999. 567 с.

Родигіна І. В. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів. Біологія і хімія в школі. № 1. 2005. С. 34–36.

Уйсімбаєва Н.В. Науково-дослідницька діяльність майбутнього фахівця. Зірник наукових праць: Наукові записки. Випуск 88. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВКДПУ ім. В.Винниченка, 2010. С.243–246.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)