DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195960

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Валентина Вітюк

Анотація


У статті окреслено актуальність мовно-мовленнєвої підготовки студентів на сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні. Зазначено, що одним із перспективних напрямів підвищення правописної грамотності студентів є застосування методичних прийомів розвитку критичного мислення, які забезпечують пізнавальну активність і самостійність мислення, здатність критично оцінити інформацію і сформувати власну стратегію й тактику вирішення конкретного питання для самоствердження й самореалізації особистості в майбутній професійній діяльності. У науково-методичній розвідці описано методичні прийоми: “Бортовий журнал”, “Кластер”, “РОФТ”, читання з маркуванням тексту “INSERT”, “Навчаючи – вчуся”, – визначено їх мету й алгоритм проведення, передбачено очікувані результати роботи, проілюстровано на прикладах нової редакції “Українського правопису”.

Ключові слова


правопис; критичне мислення; кластер; РОФТ; INSERT

Повний текст:

PDF

Посилання


Kluster, D. (2001). Chto takoe krytycheskoe myshlenye?[What is critical thinking?]. Change: An international journal on the development of thinking through reading and writing.No. 4. рр. 36–40. [in Russian].

Pometun, O., Pylypchatina, L., Sushchenko, I. & Baranova, I. (2010). Osnovy krytychnoho myslennia [Fundamentals of critical thinking]. Ternopil, p. 74. [in Ukrainian].

Skrypka, H. V. (2016). Formuvannia v uchniv navychok XXI stolittia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Formuvannya in training the 21st century capital of information and communication technologies]. Information technology and training tools.Vol. 54. No. 4. pp. 99–107. [in Ukrainian].

Terno, S. (2012). Svit krytychnoho myslennia: obraz ta mimikriia [Evidence of a critical mission: the image of that mimicry]. Istoriia v suchasnii shkoli. No. 7–8. pp. 27–39. [in Ukrainian].

Krouford, A., Saul, V., Metiuz, S. & Makinster, D. (2006). Tekhnolohii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv [Тechnologies for the development of students’ critical thinking]. Kyiv. р. 220. [in Ukrainian].

Tiahlo, O. (2008). Krytychne myslennia [Critical thinking]. Kharkiv. р.189. [in Ukrainian].

Ukrainskyi pravopys u novii redaktsii (2019). [Ukrainian spelling in the new version]. Available at: https://mon.gov.ua (аccessed 03 June 2019). [in Ukrainian].

Lipman, M. (1991). Thinking in education. Cambridge: Cambridge university press. р. 188.[in English].

Paul, R. (1990). Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Rohnert Park, California: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University, p. 575.[in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Клустер Д. Что такое критическое мышление? Перемена: Международный журнал о развитии мышления через чтение и письмо. 2001. № 4. С. 36–40.

Пометун О., Пилипчатіна Л., Сущенко І., Баранова І. Основи критичного мислення. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 74 с.

Скрипка Г. В. Формування в учнів навичок XXI століття засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 54. № 4. С. 99–107.

Терно С. Світ критичного мислення: образ та мімікрія. Історія в сучасній школі. 2012. № 7–8. С. 27–39.

Технології розвитку критичного мислення учнів / А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер; наук. ред., передм. О. І. Пометун. Київ, 2006. 220 с.

Тягло О. В. Критичне мислення : навч. посіб. Харків, 2008. 189 с.

Український правопис у новій редакції. URL: https://mon.gov.ua (дата звернення 03.06.2019).

Lipman M. Thinking in education. Cambridge: Cambridge university press, 1991. 188 p.

Paul R. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Rohnert Park, Calif.: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University, 1990. 575 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)