DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195965

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ВИХОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Альона Ускова

Анотація


У статті розглянуто духовно-моральні ціннісні орієнтації, які спрямовують здобувачів освіти на розвиток духовно-морального світогляду особистості. Визначено основні виховні проблеми під час розвитку духовно-морального світогляду здобувачів хореографічної освіти у сучасному закладі вищої педагогічної освіти, що нададуть можливість коригувати роботу при проведенні виховних заходів спрямованих як на особистість так і на її професійне зростання. Проаналізовано літературу сучасних українських і зарубіжних науковців, що спрямували наше дослідження на подальше визначення сутності поняття “духовно-моральний світогляд особистості здобувачів хореографічної освіти”. Адже, духовність та моральність існують в цілісному сполученні, яке надає можливість генерувати нероздільну і гармонійну особистість. Охарактеризували міфологічний, філософський, релігійний, науковий, мистецький світогляди.


Ключові слова


духовність; моральність; світогляд; духовно-моральний світогляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh,I.D. (2015). Vybrani naukovi pratsi. Vykhovannia osobystosti [Selected scientific works. Personal education]. Volume 1. Chernivtsi, 2015. 840 p. P. 399 [in Ukrainian].

Bystrytskyi, Ye. K. (1996). The philosophical image of culture and the world of national being [Filosofskyi obraz kultury ta svit natsionalnoho buttia]. The phenomenon of Ukrainian culture: methodological foundations of understanding. Kyiv, pp.62–90; 465–467. [in Ukrainian].

Didenko, V. & Tabachkovsky, V. (2002). Svitohliad [World outlook]. Encyclopedic Dictionary of Philosophy. V.I. Shynkaruk (Head of the Editorial Board), etc .; L.V. Ozadovskaya, N.P.Polischuk (scientific editors); I.O.Pokarzhevskaya (decoration). Kyiv, 742 p. P.569; 88 p. [in Ukrainian].

Danilyan, O. H., & Taranenko, V. M. (2012). Filosofiia: pidruchnyk [Philosophy: a textbook]. 2nd ed., Suppl. and recycling. Kharkiv, 312 p. pp.5–12. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І.Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Том 1. Чернівці, 2015. 840 с. С. 399.

Бистрицький Є. К. Філософський образ культури та світ національного буття. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. Київ, 1996. С.62–90; 465–467.

Діденко В., Табачковський В. Світогляд. Філософський енциклопедичний словник / В.І.Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л.В.Озадовська, Н.П.Поліщук (наукові редактори); І.О.Покаржевська (художнє оформлення). Київ, 2002. 742с. С.569; С. 88.

Данильян О. Г., Тараненко В. М.. Філософія: підручник, 2-ге вид., допов. і переробл. Xарків, 2012. 312 с. С.5–12.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)