DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.196216

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Олена Тригуб

Анотація


У статті виокремлені актуальні тенденції у теорії та практиці фахової підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти України, які стосуються розуміння термінів “професійне мислення” та “структура професійного мислення майбутнього дизайнера” та сутнісний зміст дизайнерської професійної підготовки. Аналіз наукових джерел дозволив нам сформулювати власне визначення терміну “професійне мислення (майбутнього) дизайнера”, яке нами розуміється як клієнт-орієнтована проектна діяльність яка поєднує логіку, інтуїцію, мистецтво, комерцію і науку. А структура професійного мислення (майбутнього) дизайнера нами розглядається як динамічна спіраль циклів, які є послідовністю самодостатніх, самокомпенсаційних і самовдоскональних мікропроцесів спрямованих на інтуїтивно-художнє і критично-логічне осмислення і реалізацію дизайнерського завдання.

Ключові слова


дизайнерська освіта; вища освіта; професійне мислення дизайнерів; типологія дизайну; зміст професійної підготовки дизайнерів

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryukhanova, G. V. (2014). Profesiina pidgotovka maibutnikh fakhivtsiv z drukovanoho dysainu: Istorychii aspect [Professional training of future specialists in print production design in Ukraine: historical aspect]. Continuing professional education: theory and practice, Vol.3 4, pp. 113 117. [in Ukrainian].

Gabrel, T. M. (2015). Kulturna Taksomia dysain distsyplin [The cultural taxonomy of design disciplines]. Modern Art. Kyiv, pp.92–99. [in Ukraininan].

Gabrel, T. M. (2015). Modeli typologichnoi riznomznitnosti dysain dystsyplin [Models of typological diversity in design disciplines]. Architectural Education: Challenges and Prospects for Development: Scientific and Practical Seminar, Ivano-Frankivsk, Ukraine, November 19, Iv.-Frankivsk. pp. 48–52. [in Ukrainian].

Gabrel, T. M. (2015). Materializatsia piramidy Maslou v arkhitekturi bagatofunktsionalnoho kompleksu v m. Lvovi [Materialization of the Maslow Pyramid in the Architecture of the Multifunctional Complex in Lviv]. Traditions and Innovations in Higher Architectural and Art Education. Kharkiv, Vol. 1, pp. 88–95. [in Ukrainian].

Danilenko, V. Ya. (2005). Dysain Ukrainy u svitovomu kontexti khudognio-proektnoi kultury: Monograpia [Design of Ukraine in the world context of art and design culture: Monograph]. Kharkiv, Koloryt, 244 p. [in Ukrainian].

Engelmeyer, P. K. (2010). Teoria Tvorchosti [Theory of Creativity]. Moscov. Available at: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/ehngelmejer_teorija_tvorchestva_2010/30-1-0-4547 (аccessed 15 Feb.2020). [in Ukrainian].

Osvita.UA (2017). Kurs “Dysiin-Myslennia dlia innovatsii” [“Design-Thinking for Innovation” course]. Available at: http://osvita.ua/vnz/57406/ (accessed 15 Jan.2020). [in Ukrainian].

Prusak, V. F. (2016). Stanovlennia ta rozvytok dyzain-osvity v Ukraini (kinets ХХ – pochatok ХХI st.). [Formation and development of design education in Ukraine (end of XX – beginning of XXI century]. Bulletin of the Lviv National Academy of Arts. No. 31. pp. 71–82. [in Ukrainian].

Saprykina, L. V. (2018). Aktualni problem profesiinoi pidgotovky maibutnikh dysianeriv u vyshcykh navchalnikh zakladkh [Current issues in training of the future designers in higher educational]. Bulletin for the Kryvyu Rih National University named after Mikhail Ostrogradsky, Vol. 2(109), pp.108–113. [in Ukrainian].

Turchyn, V. V. & Lugovsky, A. F. (2017). Navchalne Maketuvannia u suchasni proektni praktitsi. Promyslovi Dysiin. [Training layout in modern design practice. Industrial design]. Artistic notes, Vol. 22., pp.183–191. [in Ukrainian].

Fursa, O. O. (2012). Tendetsii rozvytku dysain osvity v Ukraiini (druha polovyna XX st. – pochatok XXI st) [Trends in development of design education in Ukraine (second half of XX – beginning of XXI century]. Inst. Ped. education and adult education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Lugansk, 447 p. [in Ukrainian].

Parsons, G. (2016). The Philosophy of Design. Polity Press. 192 p. [in English]. (аccessed 10 March 2013)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брюханова Г. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні: історичний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2014. Вип. 3 4. С. 113–117.

Габрель Т. М. Моделі типологічного різноманіття дизайн-дисциплін. Архітектурна освіта: проблеми та перспективи розвитку : Архітектурна освіта: проблеми та перспективи розвитку : матеріали науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, Україна, 19 листопад 2015 р). Івано-Франківськ, 2015. C. 48–52.

Габрель Т. М. Культурна таксономія дизайн-дисциплін. Сучасне мистецтво. Київ, 2015. Вип. ХІ. C. 92–99.

Габрель Т. М. Матеріалізація піраміди Маслоу в архітектурі багатофункціонального комплексу в м. Львові. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків, 2015. Вип. 1. С. 88–95.

Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія. Харків, Колорит. 2005. 244 с.

Енгельмейєр П. К. Теорія творчості. Москва, 2010. 208 с. URL : https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/ehngelmejer_teorija_tvorchestva_2010/30-1-0-4547 (дата звернення: 15.01.2020)

Освіта.UA: Курс “Дизайн-мислення для інновацій”, 2017. URL : http://osvita.ua/vnz/57406/ (дата звернення: 15.01.2020)

Прусак В. Ф. Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 31. C. 71–82.

Саприкіна Л. В. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. Вип. 2 (109). Ч. 2. С. 108–113.

Турчин В. В., Луговський О. Ф. Навчальне макетування у сучасній проектній практиці. Промисловий дизайн. Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 22. С. 183–191.

Фурса О. О. Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина ХХ   початок ХХІ століття) : монографія; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Луганськ, 2012. 447 с.

Parsons G. The Philosophy of Design. Polity Press, 2016. 192 р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)