DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.196220

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

Лілія Бандура

Анотація


У статті розглянуто особливості використання інноваційних технологій в процесі навчання у вищій школі. Виконано аналіз науково-педагогічної літератури та документів, що стосуються теми роботи. Висвітлено основні критерії гуманістичного навчання у ЗВО з використанням інновацій. Подано умови використання технологій та їх застосування зокрема, опрацьовано найпопулярніші класифікації інноваційних технологій різними науковцями. Презентовано нові авторські критерії для їх класифікації.

Ключові слова


інновації; інноваційне навчання; інноваційні технології; інтерактивні технології навчання; технологія модульного навчання; технологія проблемного навчання; дидактичні ігри

Повний текст:

PDF

Посилання


Dudnyk, N. (2010). Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii v osviti Ukrainy [Application of innovative technologies in education of Ukraine]. Youth & market, No. 12 (71). pp. 99–103. [in Ukrainian].

Kliap, M. (2015). Innovatsiini metody navchannia u VNZ yak instrument internatsionalizatsii vyshchoi osvity Ukrainy [Innovative teaching methods at universities as a instrumentality for internationalization of higher education in Ukraine]. Higher education inUkraine. Kyiv, No. 4. pp. 45–53. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I. (2018). Formuvannia indyvidualnykh stratehii navchannia zasobamy innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii [Formation of individual strategies of teaching by means of innovative pedagogical technologies]. Young scientist. Kyiv, No. 12 (64). pp. 100–102. [in Ukrainian].

Moskaliuk, V. I.(2016). Dydaktychna hra yak efektyvnyi metod pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Didactic game as an effective method of training specialists in the social environment]. Visnyk LDU BZhD. Lviv, No. 13. pp. 221–225. [in Ukrainian].

Oliinyk, O. (2004). Pro traktuvannia poniattia “pedahohichna tekhnolohiia” [The interpretation of the concept of “pedagogical technology”]. Native school. Volyn, No. 2. pp. 16 – 19. [in Ukrainian].

Pidlasyi, I. (2004). Praktychna pedahohika abo try tekhnolohii: interaktyvnyi pidruchnyk dlia pedahohiv rynkovoi systemy osvity [Practical pedagogy or three technologies: an interactive textbook for educators of the market-based education system.]. Kyiv. pp. 64 – 74. [in Ukrainian].

Proekt Stratehii reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini do 2020 roku [Draft Strategy for Higher Education Reform in Ukraine by 2020]. Avaliable at: http://mon.gov.ua/ua/pr-vidd il/1312/1390288033/1415795124/ (Accessed 12 Nov. 2014). [in Ukrainian].

Senchenko, V. O., Shestopal, O.V. & Nasonova, N.A. (2018). Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v osviti: vyklyk XXI storichchia, problemy ta perspektyvy. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Implementation of Innovative Technologies in Education: The Challenge of the 21st Century, Challenges and Prospects. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems]. Collection of scientific works.Vinnytsia. pp. 25 – 28. [in Ukrainian].

Tekhnolohiia modulnoho navchannia [Modular learning technology]. Avaliable at: https://pidruchniki.com/10810806/pedagogika/tehnologiya_modulnogo_navchannya [in Ukrainian].

Tekhnolohiia problemnoho navchannia [Problem learning technology]. Avaliable at: https://stud.com.ua/88191/pedagogika/tehnologiyi_problemnogo_navchannya [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дудник Н. Застосування інноваційних технологій в освіті України. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2010. №12 (71). С. 99–103.

Кляп М. Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України. Вища освіта України. №4. 2015. С. 45–53.

Ковальчук В. І. Формування індивідуальних стратегій навчання засобами інноваційних педагогічних технологій. Молодий вчений. Київ, 2018. №12 (64). С. 100–102.

Москалюк В. І. Дидактична гра як ефективний метод підготовки фахівців соціальної сфери. Вісник ЛДУ БЖД. Львів, 2016. №13. С.221–225.

Олійник О. Про трактування поняття “педагогічна технологія”. Рідна школа. Волинь, 2004. № 2. С. 16 – 19.

Підласий І. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. Видавничий Дім “Слово”. Київ, 2004. С. 64 – 74.

Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. URL: http://mon.gov.ua/ua/pr-vidd il/1312/1390288033/1415795124/

Сенченко В. О., Шестопал О.В., Насонова Н.А. Впровадження інноваційних технологій в освіті: виклик ХХІ сторіччя, проблеми та перспективи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Вінниця, 2018. С. 25 – 28.

Технологія модульного навчання. URL: https://pidruchniki.com/10810806/pedagogika/tehnologiya_modulnogo_navchannya

Технологія проблемного навчання. URL: https://stud.com.ua/88191/pedagogika/tehnologiyi_problemnogo_navchannya
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)