DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.211896

ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Тетяна Логвиненко, Мар’яна Клим

Анотація


У статті проаналізовано особливості професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному середовищі. Професійна готовність майбутніх фахівців соціальної сфери у цьому контексті визначається як спеціально організований цілісний системний процес педагогічної діяльності закладу вищої освіти, що має на меті формування у майбутніх соціальних педагогів високої компетентності й готовності до виконання професійних функцій у соціальній та соціально-педагогічній роботі відповідно до потреб і особливостей розвитку суспільства.

Центральними суб’єктами професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів виступають викладач і студент, де професійна педагогічна діяльність тісно взаємодіє з навчальною діяльністю студента, які будуються на спільному прагненні досягнути високого результату у підготовці фахівців до майбутньої діяльності. Завдяки реалізації тренінгових технологій у системі підготовки майбутніх соціальних педагогів відбувається формування цінностей, вмінь, навичок життєвих та фахових компетентностей, студенти мають можливість усвідомити негативні прояви різних соціально-корекційних ситуацій на особистісному рівні, важливість попередження чи подолання різного виду асоціальних проявів у майбутній професійній діяльності.


Ключові слова


професійна готовність; майбутні соціальні педагоги; інклюзивне середовище; тренінгові технології; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, V. I. (2010). Inkliuzyvne navchannia ta pidhotovka pedahohichnykh kadriv dlia yoho realizatsii [Inclusive education and training of teachers for its implementation]. Scientific journal of Drahomanov NATIONAL Pedagogical University. Correctional pedagogy and psychology. Edition 15. 2010. pp. 39–42. [in Ukrainian].

Vasiahyna, N. N. & Marchuk, N. Yu. (2013). Optymyzatsyia professyonalno-lychnostnoi napravlennosty pedahoha [Optimization of the professional and personal orientation of the teacher]. Training and methodical book. Ekaterynburg, 145 p. [in Russian].

Ziaziun, I. A. (2002). Aktualni problemy profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia [Actual problems of the teacher’s professional and pedagogical training]. Kyiv: Lybid. 40 p. [in Ukrainian].

Yvenskykh, Y. V. & Sorokoumova, S. N. (2017). Profylyzatsyia budushchykh pedahohov nachalnoi shkoly dlia systemy ynkliuzyvnoho obrazovanyia [Profiling of future primary school teachers for the system of inclusive education]. Problems of modern teacher education. No. 56. pp. 367–373. [in Russian].

Illiashenko, T. (2009). Intehratsiia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy u zahalnoosvitnyoumy zakladi [Integration of children with special educational needs at the seconadary educational institution]. Social pedagogue. No. 5. pp. 26–35. [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. (2010). Inkliuzyvna osvita v konteksti realii sohodennia [Inclusive coverage in the context of real life]. The practice of managing the mortgage of education. No. 4. pp. 52–56. [in Ukrainian].

Myshchyk L.Y. (1996). Professyonalnaia podhotovka sotsyalnoho pedahoha (pedahohycheskyi, psykholohycheskyi i upravlencheskyi aspekty [Professional training of a social teacher (pedagogical, psychological and managerial aspects]. Zaporizhzhia, 104 p. [in Russian].

Slastenyn, V. A. (1993). Sotsyalnaia pedahohika y sotsyalnaia rabota : lychnost y profesyia [Social pedagogy and social work: personality and profession]. Theory and practice of social work: domestic and foreign experience. Moscov. Vol. 1–2. pp. 316–323. [in Russian].

Sorokoumova, S. N. (2015). Ynkliuzyvnoe obrazovanye [Inclusive education]. Moscow, 203 p. [in Russian].

Kharchenko, S. Ya. (2006). Sotsializatsiia ditei ta molodi v protsesi sotsialno-pedahohichnoi diialnosti: teoriia i praktyka [Socialization of children and young people in the process of social and pedagogical activity: theory and practice]. Luhansk, 320 p. [in Ukrainian].

Vislie, L. (2003). From integration to inclusion: focusing global trends and changes in the western European societies. European Journal of Special Needs Education. 18 (1). pp. 17–35. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип.15. 2010. С.39–42.

Васягина Н. Н., Марчук Н. Ю. Оптимизация профессионально-личностной направленности педагога. Учеб.-метод. пособие. Екатеринбург, 2013. 145 с.

Зязюн І. А. Актуальні проблеми професійно-педагогічної підготовки вчителя. Київ : Либідь, 2002. 40 с.

Ивенских И. В., Сорокоумова С. Н. Профилизация будущих педагогов начальной школы для системы инклюзивного образования. Проблемы современного педагогического образования. 2017. №56. С. 367–373.

Ілляшенко Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній заклад. Соціальний педагог. 2009. № 5. С.26–35.

Колупаєва А. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення. Практика управління закладом освіти. 2010. № 4. С.52–56. 

Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический, психологический и управленческий аспекты). Запорожье : ИПК “Запоріжжя”. 1996. 104 с.

Сластенин В. А. Социальная педагогіка и социальная работа : личность и професия. Теория и практика социальной работы : отечественный и зарубежный опит. Москва: 1993. Т. 1–2. С. 316 – 323.

Сорокоумова С. Н. Инклюзивное образование. Москва: Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, 2015. 203 с.

Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика: монографія. Луганськ : Альма-матер. 2006. 320 с.

Vislie L. From integration to inclusion: focusing global trends and changes in the western European societies. European Journal of Special Needs Education. 2003. 18(1). С. 17–35.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)