DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.211897

ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Максим Імерідзе, Іван Биков, Дмитро Величко

Анотація


Стаття присвячена новаціям в процесі професійного становлення студентів бакалаврату різних спеціальностей. Поширення комп’ютерних ігор дозволяє створити нові освітні практики. Використання гейміфікації освітнього процесу у вищій школі стає необхідною освітньою практикою, що пропонує нові форми освіти та професійної підготовки. Гейміфікація – застосування елементів гри та ігрових принципів у неігрових контекстах для досягнення реальних освітніх цілей під час вивчення освітнього предмету.

Мета статті – проаналізувати процес гейміфікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти в професійному становленні студентів бакалаврату різних спеціальностей.

Наукова новизна полягає у визначенні основних напрямів використання гейміфікації як освітньої практики в закладах вищої освіти.


Ключові слова


професійне становлення студентів; гейміфікація; освітній процес; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodrov, V. A. (2001). Psihologija professionalnoj prigodnosti: [Fitness psychology]: uchebnoe posobie dlja vuzov [textbook for universities]. Moscov, 511 p. [in Russian].

Verbah, К., & Hanter, D. (2015). Vovlekaj і vlastvuj. Igrovoe myshlenie na sluzhbe biznesa [Involve and Conquer. Game Thinking at the Service of Business]. Moscow, 107 p. [in Russian].

Zeer, Je. F. (1997). Krizisy professionalnogo stanovlenija lichnosti [Crises of professional development of personality]. Psychological journal. No 6. pp.35–44. [in Russian].

Karabin, O. J. (2019). Ghejmifikacija v osvitnjomu procesi jak zasib rozvytku molodshykh shkoljariv [Gamification in the educational process as a means of developing primary school children]. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. No 67. Vol. 1, pp.44–47. [in Ukrainian].

Kochkurova, O. V. (2020). Osoblyvosti profesijnogho stanovlennja fakhivciv v umovakh navchannja u zakladakh vyshhoji osvity [Features of professional development of specialists in the conditions of study in higher education institutions]. Research of different directions of development of psychology and pedagogy: Collection of scientific works of participants of the international scientific and practical conference (June 19-20, 2020, Odessa). Odesa, pp. 99–100. [in Ukrainian].

Nevostruev, Р. Yu. (2015). Primenenie koncepcii igrofikacii v ramkah razrabotki kontent-strategii [Application of the Concept of Gamification as Part of Developing a Content Strategy]. Eurasian Scientific Association. Vol. 1. No. 3 (3), pp.73–74. [in Russian].

Pasichnyk, O. (2018). Ghejmifikacija procesu navchannja inozemnoji movy studentiv zakladiv vyshhoji osvity [Gamification of the process of learning a foreign language by students of higher education institutions]. Collection of scientific works. Vol. 24 (1), part. 2, pp.344–349. [in Ukrainian].

Saenko, N. V. & Novikova, Je. B. (2019). Potencial ghejmifikaciji jak suchasnoji osvitnjoji tekhnologhiji v umovakh ZVO [The potential of gamification as a modern educational technology in the conditions of free economic education]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”. Vol. 5 (161). Serija: Pedaghoghichni nauky. Chernighiv, pp.187–191. [in Ukrainian].

Sovremennye problemy nauki і obrazovaniya [Modem Problems of Science and Education]. Available at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22236. (Accssed 16 July 2020) [in Russian].

Hramkin, P. V. Gejmificiruj eto: kak urok prevratitv igru [Gamify This: How to Turn a Lesson into a Game]. Available at: https:// www.ispring.ru/eleaming-insights/ gameschool/.(Accssed 16 July 2020) [in Russian].

Shneyder, L. B. (2004). Professionalnaya identichnost: teoriya, eksperiment, trening [Professional identity: theory, experiment, training]. Moscov; Voronezh. 600 p. [in Russian].

Карр, К. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. John Wiley & Sons. [in English].

Marczewski, A. (2013). Gamification: a simple introduction. New York. [in English].

Moving Learning Games Forward. Available at: www.educational.mit.edu/papers/movingleaming- gamesforward_ edarcade.pdf. (Accssed 16 July 2020) [in English].

Pelling’s, Nick. Home Page. Available at: http://www.nickpelling.com/.(Accssed 16 July 2020) [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для вузов. Москва: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.

Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса. Москва, 2015. 107 с.

Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального становления личности. Психологический журнал. 1997. № 6. С. 35–44.

Карабін О. Й. Гейміфікація в освітньому процесі як засіб розвитку молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 67. Т. 1. С. 44–47.

Кочкурова О. В. Особливості професійного становлення фахівців в умовах навчання у закладах вищої освіти. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 червня 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2020. С. 99–100.

Невоструев П. Ю. Применение концепции игрофикации в рамках разработки контент-стратегии. Евразийское научное объединение. 2015. Т. 1. № 3 (3). С. 73–74.

Пасічник О. Гейміфікація процесу навчання іноземної мови студентів закладів вищої освіти. Збірник наукових праць. Вип. 24 (1–2018). Ч. 2. С. 344–349.

Саєнко Н. В., Новікова Є. Б. Потенціал гейміфікації як сучасної освітньої технології в умовах ЗВО. Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка. Вип. 5 (161). Серія: Педагогічні науки. Чернігів: НУЧК, 2019. С. 187–191.

Современные проблемы науки и образования. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=22236 (дата звернення: 16.07.2020).

Храмкин П. В. Геймифицируй это: как урок превратить в игру. URL: https:// www.ispring.ru/ eleaming- insights/gameschool/ (дата звернення: 16.07.2020).

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг. Москва: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2004. 600 с.

Карр К. M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. John Wiley & Sons, 2012. 336 p.

Marczewski A. Gamification: a simple introduction. New York, 2013. 288 p.

Moving Learning Games Forward. URL: www.educational.mit.edu/papers/movingleaming-gamesforward_edarcade.pdf (дата звернення: 16.07.2020).

Pelling’s Nick. Home Page. URL: http://www.nickpelling.com/ (дата звернення: 16.07.2020).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)