DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.211904

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ірина Сидорук

Анотація


У статті представлено процедуру проведення дослідницько-експериментальної роботи з формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників. Подано діагностичний інструментарій оцінювання стану сформованості складових частин соціальної компетентності студентів (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного та особистісно-рефлексивного), результати експериментального дослідження. Отримані в ході дослідницько-експериментальної роботи дані засвідчили ефективність імплементації у процес фахової підготовки майбутніх соціальних працівників системи, спрямованої на реалізацію формування їх соціальної компетентності.

Ключові слова


соціальна компетентність; майбутні соціальні працівники; заклад вищої освіти; фахова підготовка; формування соціальної компетентності; компоненти соціальної компетентності; діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpov, A. V. (2004). Psikhologiya refleksivnykh mekhanizmov deyatelnosti [The psychology of reflexive mechanisms of activity]. Moscov: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 424 р. [in Russian].

Kunitsyna, V. N. (1995). Sotsialnaya kompetentnost i sotsialnyy intellekt: struktura funktsii, vzaimodeystvie [Social competence and social intelligence: structure of function, interaction]. Theoretical and applied questions of psychology. Part. 1. Sankt-Peterburg, 160 р. [in Russian].

Malimon, L. Ya. & Pashkina, A. M. (2014). Harmonizatsiia indyvidualnykh ta hrupovykh orhanizatsiinykh tsinnostei v mistsevykh orhanakh vykonavchoi vlady: navch.-metod. posib. [Harmonization of individual and group organizational values in local executive bodies: a textbook]. Lutsk, 136 р. [in Ukrainian].

Malkina-Pyh, I. G. (2005). Psihosomatika: spravochnik prakticheskogo psihologa [Psychosomatics: a handbook of a practical psychologist]. Moscov: Izd-vo Jeskimo, рр. 124–126. [in Russian].

Nosko, L. A. (2016). Empirychne doslidzhennia refleksyvnosti studentiv-psykholohiv [Empirical research reflexivity of students-psychologists]. Actual Problems of Psychology. Collection of Scientific Papers of G.S.Kostiuk Institute of Psychology NAPS Ukraine. Zhytomyr, Vol.VII. issue 42. рр. 156–164. [in Ukrainian].

Skrypnyk, I. & Shven, Ya. L. (2017). Profesiinyi rozvytok naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi osviti doroslykh: zbirnyk metodyk i testovykh diahnostychnykh zavdan [Professional development of scientific and pedagogical workers in the system of adult education: a collection of methods and test diagnostic tasks]. Kyiv: CIPPO, 105 р. [in Ukrainian].

Samoilenko, O. (2019). Kvalifikatsiino-kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u zakladakh vyshchoi osvity: yevropeiskyi dosvid [The qualification and competence approach to training of experts in higher education institutions: european experience]. Youth & market, no.10 (177). рр.74–78. [in Ukrainian].

Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V. & Majnulov, G. M. (2009). Socialno-psihologicheskaja diagnostika razvitija lichnosti i malyh grupp [Socio-psychological diagnostics of the development of personality and small groups]. Moscov, 544 р. [in Russian].

Shcherbakova, I. M. & Stadnyk, H. A. (2012). Psykhodiahnostyka profesiinoho samovyznachennia oosbystosti: navch.-metod. posib. [Psychodiagnostics of professional self-determination of personality: a textbook]. Sumy, 324 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. Москва: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004. 424 с.

Куницына В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура функции, взаимодействие. Теоретические и прикладные вопросы психологии/под ред. А. А. Крылова. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1995. 160 с.

Малімон Л. Я., Пашкіна А. М. Гармонізація індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади: навч.-метод. посіб. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. 136 с. С. 92–102.

Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: справочник практического психолога. Москва: Изд-во Эскимо, 2005. С. 124–126.

Носко Л. А. Емпіричне дослідження рефлексивності студентів-психологів. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”. Том VII. Екологічна психологія. 2016. Вип. 42. С. 156–164.

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у системі освіті дорослих: збірник методик і тестових діагностичних завдань/укладачі М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. Київ: ЦІППО, 2017. 105 с. С. 61–72.

Самойленко О. Кваліфікаційно-компетентнісний підхід до підготовки фахівців у закладах вищої освіти: європейський досвід. Молодь і ринок. 2019. Вип. 10 (177). С.74–78.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Майнулов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 2-е издание, дополненное. Москва: Психотерапия, 2009. 544 с.

Щербакова І .М., Стадник Г. А. Психодіагностика професійного самовизначення особистості: навч.-метод. посіб. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2012. 324 с., С. 112–117.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)