DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.211944

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ НАРОДНОПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ

Оксана Крусь

Анотація


У статті виокремлені педагогічні принципи; із їхнім дотриманням визначений комплекс педагогічних умов, який передбачає: насичення національно-орієнтованим змістом на основі регіональної народнопісенної творчості стрижневих дисциплін музично-педагогічної підготовки; мотивування до оволодіння регіональним музичним фольклором; організацію музично-пізнавальної, музично-педагогічної і виконавської творчості студентів-музикантів на практико-діяльнісній основі в єдності аудиторної і позааудиторної діяльності. Для ефективної реалізації педагогічних умов запропоновані поетапно впроваджувані форми й методи опанування дисциплін. У результаті розроблена методика національного виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості з актуалізацією краєзнавчого аспекту в єдності форм і методів, які зорієнтовані на реалізацію кожної педагогічної умови та спираються на засвоєння змісту фахових музичних дисциплін.


Ключові слова


національне виховання; народнопісенна творчість; регіональний музичний фольклор; педагогічні умови та методика національного виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieienko, T.F. (2008). Vykhovne seredovyshche [Educational environment]. Encyclopedia of Education. Kyiv: Yurinkom Inter Publ., pp. 95–96. [in Ukrainian].

Bekh, I.D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Personal education]. Kyiv: Lybid Publ. Book 1. Personally oriented approach: theoretical and technological principles, 278 p. [in Ukrainian].

Horbenko, S.S. (2016). Kros-kulturna dominanta humanistychnoho vykhovannia osobystosti zasobamy muzyky [Cross-cultural dominance of humanistic education of personality by means of music]. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Pedagogical Sciences, Vol. 4, pp. 56–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2016_4_13. [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi [Concept of national patriotic upbringing of children and youth] (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 641 of June 16, 2015). Available at: http://ru. osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/. [in Ukrainian].

Rudenko, Yu. (2015). Vykhovuvaty patriotiv-derzhavotvortsiv [To educate patriots-statesmen]. Nationalist portal. October 16, 2015. Available at: http://ukrnationalism.com/publications/1635-vykhovuvaty-patriotiv-derzhavotvortsiv.html. [in Ukrainian].

Ushynskyi, K. (1983). Pro narodnist u hromadskomu vykhovanni [About nationality in civil education]. Selected pedagogical works in 2 volumes. Vol. 1. Kyiv: Rad. shkola Publ., pp. 43–121. [in Ukrainian].

Franko, I. (1976-1986). Odvertyi lyst do ukrainskoi halytskoi molodezhi [Frank letter to ukrainian galician youth]. Collected works in 50 volumes. Kyiv: Nauk. dumka Publ., Vol. 45, pp. 401–407. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєнко Т.Ф. Виховне середовище. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 95–96.

Бех І.Д. Виховання особистості. Київ: Либідь, 2003. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. 278 с.

Горбенко С.С. Крос-культурна домінанта гуманістичного виховання особистості засобами музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 4. С. 56–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2016_4_13

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641). URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Руденко Ю. Виховувати патріотів-державотворців. Націоналістичний портал. 16 жовтня 2015 р. URL: http://ukrnationalism.com/publications/1635-vykhovuvaty-patriotiv-derzhavotvortsiv.html

Ушинський К. Про народність у громадському вихованні. Вибрані педагогічні твори: у 2-х т. Т. 1. Київ: Рад. школа, 1983. С. 43–121.

Франко І. Одвертий лист до української галицької молодежі. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наук. думка, 1976-1986. Т. 45. С. 401–407.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)