DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.214942

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Володимир Піддячий

Анотація


У статті розглянуто методологічні засади розвитку андрагогічної компетентності педагогів у закладах вищої освіти. Вказано, що розвиток андрагогічної компетентності педагогів спрямований на підвищення готовності до роботи з дорослою аудиторією. Зазначено, що використання фундаментальної, загальнонаукової та конкретнонаукової методології є основою для наукового обґрунтування результатів дослідження проблеми розвитку андрагогічної компетентності педагогів, визначення наукових принципів і підходів, на основі яких воно базується, а також здійснення вибору пізнавальних засобів, методів і прийомів.


Ключові слова


методологія; розвиток; андрагогічна компетентність; педагог; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko, S. U. (2010). Pedahohichni doslidzhennia. Metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research. Methodological advice for young scientists]. Kyiv; Vinnytsia, 308 p. [in Ukrainian].

Zakon “Pro osvitu” (2017). [Law “On Education”]. Information of the Verkhovna Rada, No. 38–39, 380 p. [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2013). Istorychni vytoky psykholohichnoi pedahohiky [Historical origins of psychological pedagogy]. Native school, No. 11, pp. 3–12. [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2012). Pedahohichna profesiia v konteksti dvokh paradoksiv [The teaching profession in the context of two paradoxes]. Vocational education: pedagogy and psychology: pol.-ukr., kr.-pol. yearbook, pp. 88–89. [in Ukrainian].

Kolyshko, R. & Lazorenko, O. (2018). Yakoiu maie buty polityka navchannia doroslykh v Ukraini? Analitychnyi zvit [What should be the policy of adult education in Ukraine? Analytical report]. Kyiv, 52 p. [in Ukrainian].

Krushelnytska, O.V. (2006). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. Kyiv, 206 p. [in Ukrainian].

Leontev, A. A. (1965). Slovo v rechevoj deyatelnosti. Nekotorye problemy obshchej teorii rechevoj deyatelnosti [Word in speech activity. Some problems of the general theory of speech activity]. Moscov, 245 p. [in Russian].

Luniachek, V. E. & Smyrnova, M. Ye. (2010). Formuvannia upravlinskoiu kompetentnosti kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu na zasadakh andrahohiky [Formation of managerial competence of the head of a secondary school on the basis of andragogy]. Theory and methods of education management, No.3. [in Ukrainian].

Nakaz MON “Pro zatverdzhennia Oriientovnoi navchalnoi prohramy pidhotovky treneriv dlia navchannia pedahohichnykh pratsivnykiv, yaki navchatymut uchniv pershykh klasiv u 2018/2019 i 2019/2020 navchalnykh rokakh” (2018). [Order of the Ministry of Education and Science “On approval of the Indicative curriculum for the training of trainers for the training of teachers who will teach first-graders in the 2018/2019 and 2019/2020 academic years”]. Available at: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097729–18#Text [in Ukrainian].

Piddiachyi, V. M. (2020). Doslidzhennia sutnosti profesionalizatsii pedahohiv [Research of the essence of professionalization of teachers]. Career guidance: state and prospects of development: a collection of materials of the 10th anniversary All-Ukrainian psychological and pedagogical readings dedicated to the memory of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Borys Oleksiyovych Fedoryshyn. Kyiv: Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education, 147 p. [in Ukrainian].

Piddiachyi, V.M. (2013). Profesiini parametry maibutnoho vchytelia [Professional parameters of the future teacher]. Scientific notes. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova. Vol. СХІІІ (113), pp. 156–165. Available at: lib.iitta.gov.ua/8963/1/5.pdf [in Ukrainian].

Piddiachyi, V.M. (2013). Profesiini samoosvita ta samovykhovannia maibutnoho vchytelia. Scientific notes [Professional self-education and self-education of the future teacher]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova. Vol. СХІІ (112), pp. 140–146. Available at: lib.iitta.gov.ua/11406/1/7.pdf. [in Ukrainian].

Piddiachyi, M. I. (2019). Sotsialno-profesiinyi rozvytok: kompetentnosti starshoklasnykiv ta studentiv [Socio-professional development: competencies of high school and university students]. Development of modern education and science: results, problems, prospects. Volume VII: Identity and Freedom in Education and Science. Konin – Uzhhorod – Bielsko–Biala – Kyiv: Posvit. Available at: lib.iitta.gov.ua/718203/1/Piddiachyi %20M.I._Tezy_27.11.2019.pdf. [in Ukrainian].

Piddiachyi, M. I. (2010). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky starshoklasnykiv do profesiinoi diialnosti v umovakh profilnoho navchannia [Theoretical and methodical bases of preparation of senior pupils for professional activity in the conditions of profile training]. Doctorјs thesis. Kyiv. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/717244/1/Piddiachyi %20M.I. _DysDoktor _Dovidky _Vidzyvy_2010.pdf. [in Ukrainian].

Putsov, V. I. & Naboka, L. Ya. (2004). Osoblyvosti navchannia dorosloi liudyny [Features of adult learning]. Kyiv, 56 p. [in Ukrainian].

Sheiko, V.M. & Kushnarenko, N.M. (2006). Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Organization and methods of research activities]. Kyiv, 295 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. Київ; Вінниця, 2010. 308 с.

Закон “Про освіту”. Відомості Верховної Ради, 2017. № 38–39. 380 с.

Зязюн І. А. Історичні витоки психологічної педагогіки. Рідна школа, 2013. №11. С. 3–12.

Зязюн І. А. Педагогічна професія в контексті двох парадоксів. Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щорічник. Вип. XIV, 2012. С. 88–89.

Колишко Р., Лазоренко О. Якою має бути політика навчання дорослих в Україні? Аналітичний звіт. Київ, 2018. 52 с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Київ: Кондор, 2006. 206 с.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. Москва : Наука, 1965. 245 с.

Лунячек В. Е., Смирнова М. Є. Формування управлінською компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах андрагогіки. Теорія та методика управління освітою, 2010. №3. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_3/19.pdf (дата звернення: 23.10.2020).

Наказ МОН “Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках” (2018). URL: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097729–18#Text (дата звернення: 23.10.2020).

Піддячий В. М. Дослідження сутності професіоналізації педагогів. Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. Київ: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, 2020. 147 с.

Піддячий В.М. Професійні параметри майбутнього вчителя. Наукові записки. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. СХІІІ (113), 2013, С. 156–165. URL: lib.iitta.gov.ua/8963/1/5.pdf (дата звернення: 23.10.2020).

Піддячий В.М. Професійні самоосвіта та самовиховання майбутнього вчителя. Наукові записки. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. СХІІ (112), 2013, С. 140–146. URL: lib.iitta.gov.ua/11406/1/7.pdf (дата звернення: 23.10.2020).

Піддячий М. І. Соціально-професійний розвиток: компетентності старшокласників та студентів. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці. Конін – Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. URL: lib.iitta.gov.ua/718203/1/Піддячий %20М.І._Тези_27.11.2019.pdf (дата звернення: 23.10.2020).

Піддячий М. І. Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання: дис. …д-ра пед. наук: 13.00.02. Ін-т педагогіки НАПН України. Київ, 2010. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717244/1/Піддячий%20М.І._ДисДоктор_Довідки_Відзиви_2010.pdf (дата звернення: 23.10.2020).

Пуцов В. І., Набока Л. Я. Особливості навчання дорослої людини. Київ: ЦІППО АПН України, 2004. 56 с.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Київ: Знання, 2006. 295 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)