DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223045

ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)”: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Наталія Мукан, Любов Дольнікова, Світлана Кравець

Анотація


У статті висвітлено підходи та засоби підвищення мотивації до вивчення педагогічних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології). Виконано аналіз сучасних підходів до формування мотивації, встановлено, що результат формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання за спеціалізацією “Комп’ютерні технології” залежить від особливостей навчальної мотивації студентів, а також змістово-процесуальних характеристик мотиваційної діяльності. Доведено, що різноплановість організації освітнього процесу та ситуативний характер мотивів дають можливість визначити стратегію і тактику формування мотивів учіння. Встановлено, що дієвим чинником підвищення мотивації до вивчення педагогічних дисциплін бакалаврами спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) є організація та дидактичне забезпечення навчальних занять на основі інноваційних підходів, серед яких виокремлено як найбільш ефективні і результативні: інтегративний підхід, метою якого є формування професійно-педагогічної компетентності, та який застосовується для розроблення науково-методичного забезпечення лекційних і практичних занять; компетентнісний підхід, що спрямований на формування фахової компетентності випускників освітньо-професійної програми бакалаврського рівня за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та їхньої готовності до професійної педагогічної діяльності. Проаналізовано діяльнісний підхід та його значення для мотивування здобувачів освіти вивчати педагогічні дисципліни. Запропоновано методичні прийоми підвищення мотивації: чітка постановка мети, прогнозований результат, спілкування, ігрова діяльність, фахова орієнтація. Подано характеристику засобів підвищення мотивації до вивчення педагогічних дисципліни: аналіз наукових публікацій щодо проблем сучасної освіти, розробка професійно-орієнтованих завдань для самостійної роботи, підготовка матеріалів для організаційно-методичного забезпечення навчальних занять різних організаційних форм навчання, формування елементів педагогічної майстерності. Запропоновано авторську методику формування змістового компонента дисципліни “Вступ до спеціальності та основи педагогіки”, наведено результати проведеного анкетування й окреслено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова


мотивація; засоби мотивації; педагогічні дисципліни; викладач комп’ютерних дисциплін; фахова спрямованість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Boliubash, N. M. (2018). Formuvannya pedahohichnoyi kompetentnosti mahistrantiv IT spetsialnostey zasobamy osvitnikh informatsiynykh tekhnolohiy [Formation of pedagogical competence of masters of IT specialties by means of educational information technologies]. Information technologies and teaching aids, Vol. 71, no.3, pp.70–91. [in Ukrainian].

Vitvytska, S. S. (2016). Teoretychni i metodychni zasady pedahohichnoi pidhotovky mahistriv v umovakh stupenevoi osvity [Theoretical and methodical ambush of teacher training in the minds of step-by-step instruction]. Acme achievements of scientists of Zhytomyr scientific and pedagogical school.(Ed.). O. Dubasenyuk. Zhytomyr, pp. 302–347. [in Ukrainian].

Matviyenko, O. V. & Tsyvin, M. N. (2016). Motyvatsiyna komponenta u pedahohichniy pidhotovtsi mahistrantiv nepedahohichnykh spetsialnostey [Motivational component in pedagogical preparation of masters of unpedagogical specialities]. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Pedagogy, psychology, philosophy. Kyiv. Vol. 253. pp. 168–174. Available at: htpp://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau _ped_ 2016 _253_302016. (Accessed 5 Apr. 2020). [in Ukrainian].

Machynska, N. I. (2013). Pedahohichna osvita mahistrantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu [Pedagogical education of masters of higher educational establishments of unpedagogical type]. Lviv, 416 p. [in Ukrainian].

Mykhailiuk, I. R. (2010). Pedahohichni umovy ta model formuvannia hotovnosti do pedahohichnoi diialnosti mahistriv tekhnichnoho spriamuvannia [Pedagogical conditions and model of formation of readiness for pedagogical activity of masters of technical direction]. Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine, Vol. 3. Available at: htpp//nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2019_3_9 (Accessed 7 Apr. 2020). [in Ukrainian].

Osipchuk, N. V. (2018). Navchannia inozemnykh mov u vyshchykh tekhnichnykh navchal’nykh zakladakh Ukrainy (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Teaching foreign languages in higher technical educational institutions of Ukraine (second half of the XX beginning of the XXI century)]. Candidate’s thesis. Ternopil’, 336 p. [in Ukrainian].

Pedahohichna tvorchist, maysternist, profesionalizm u systemi pidhotovky osvityanskykh kadriv: zdobutky, poshuky, perspektyvy: monohrafiya [Pedagogical creativity, skill, professionalism in the system of training of educational staff: achievements, searches, prospects: monograph]. (Ed). N.V. Huziy. Kyiv, 2015. 432 p. [in Ukrainian].

Tsokur, R. M. (2004). Formuvannia potentsialu profesiinoho samorozvytku u maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly u protsesi mahisterskoi pidhotovky [Formation of potential of professional self-development at future teachers of higher school in the course of master’s preparation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa, 21 p. [in Ukrainian].

Iaremchuk, N. (2016). Psykholoho-pedahohichni kompetentsii yak skladova profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv nepedahohichnykh spetsialnostei [Psychological and pedagogical competencies as a component of professional training of specialists in non-pedagogical specialities]. Bulletin of Lviv University. The series is pedagogical. Vol. 30, pp. 119–128 [in Ukrainian].

Iatsyshyn, O. M. (2001). Motyvatsiia navchalnoi diialnosti studentiv yak psykholoho-pedahohichna problema [Motivation of students’ educational activity as a psychological and pedagogical problem]. PostMetodyka (Poltava), No. 5/6 (37/38), pp. 81–85 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болюбаш Н. М. Формування педагогічної компетентності магістрантів ІТ спеціальностей засобами освітніх інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 71, №3. C. 70–91.

Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. С. 302–347.

Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Мотиваційна компонента у педагогічній підготовці магістрантів непедагогічних спеціальностей. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2016. Вип. 253. С. 168–174. URL: htpp://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped _2016 _253_30 2016 (дата звернення: 05.04.2020).

Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

Михайлюк І. Р. Педагогічні умови та модель формування готовності до педагогічної діяльності магістрів технічного спрямування. Вісник Національної академії державної прикордонної служби України. 2010. Вип. 3. URL: htpp//nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2019_3_9 (дата звернення: 07.04.2020).

Осіпчук Н. В. Навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2018. 336 с.

Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи: монографія / Керівн. авт. кол. Н.В. Гузій. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 432 c.

Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку у майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2004. 21 с.

Яремчук Н. Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 119–128.

Яцишин О. М. Мотивація навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема. ПостМетодика (Полтава). 2001. № 5/6 (37/38). С. 81–85.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)