DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223049

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАРІЖНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЗАСАДА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Галина Білавич

Анотація


Історія становлення та розвитку української філологічної освіти в Західній Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. пов’язана з Львівським університетом імені Яна Казимира. За цього періоду в межах філософського факультету (на філологічному відділенні) відбуваються істотні зміни, які торкалися мовної підготовки студентів: акцент зроблено на порівняльному мовознавстві, вивченні слов’янських мов (польської, болгарської, старослов’янської і чеської), романських мов (цьому сприяло створення відповідних кафедр), а також східних мов (гебрейська, арамейська, арабська, арамейська, ассировавилонська, санскрит, старовірменська (грабар). Студенти-філологи здобували ґрунтовну мовну підготовку, чому сприяли належне академічне середовище, потужна філологічна школа. Як окремий науковий напрям вивчався розвиток народознавства в Галичині. Початок ХХ ст. – період активних пошуків українства щодо реалізації ідеї створення українського університету у Львові. До цього спричинилися не тільки відомі політики, громадські діячі, педагоги, а й письменники, науковці (члени НТШ), студентство (“Академічне братство”, “Ватра”, “Академічна громада” та ін.) Львівського університету. Громадські ініціативи українських студентів та викладачів Львівського університету мали велике значення для утвердження з-поміж українства ідеї національної університетської освіти, це створювало добре підґрунтя для популяризації “університетської справи”, пошуку моделі організації та розвитку “окремішного” українського університету.


Ключові слова


Львівський університет; філологічна підготовка; філософський факультет; студенти; просвітництво; учені; студентські товариства; письменники

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahrii, M. (2018). Stanovlennia natsionalnoi identychnosti ta vykhovannia natsionalno-svidomoi osobystosti u Zakhidnii Ukraini kintsia XVIII st. – 1939 r. [Development of national identity and education of the nationalconscious personality in Western Ukraine in the end of the year XVIII – 1939]. Youth and the market. Drohobych, Nо. 4, рр. 35–40. [in Ukrainian].

Yekelchyk, S. (1994). Probudzhennia natsii. Do kontseptsii istorii ukrainskoho natsionalnoho rukhu druhoi polovyny ХІХ st. [Awakening of the nation. To the concept of the history of the Ukrainian national movement of the second half of the XIX century]. Melbourne, 125 р. [in Ukrainian].

Kan, Yu A. (2017). Orhanizatsiia filolohichnoi osvity na filosofskomu fakulteti lvivskoho universytetu imeni Yana Kazymyra u 1850–1917 rokakh [Тhe organization of philological education in the philosophy faculty of John Сasimir lviv university in 1850-1917]. Pedagogical almanac, No. 33, pp. 280–285. [in Ukrainian].

Kachmar, V., Tarnavskyi, R. (2013). Filosofskyi fakultet Lvivskoho universytetu v avstriiskyi period (vid vidnovlennia do utrakvizatsii navchalnoho zakladu) [Faculty of Philosophy of Lviv University in the Austrian period (from restoration to utraquization of the educational institution)]. Local lore, No. 1, pp. 81–90. [in Ukrainian].

Kovalyshyn, O. (2018). Orhanizatsiino-pedahohichni aspekty spivpratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka y ukrainskykh studentskykh orhanizatsii v Halychyni (kinets ХІХ – pochatok ХХ st.) [Organizational and pedagogical aspects of the cooperation of the scientific society named after Taras Shevchenko and Ukrainian students’ organizations in Galicia (at the end of XIX – beginning of XX centuries)]. Youth and the market. Drohobych, Nо.12, pp. 137–142. [in Ukrainian].

O ruskyi universytet u Lvovi (1898). [Russian University in Lviv]. Dilo, No. 278–281. (1–3 December). [in Ukrainian].

Svarnyk, I. (2012). “Akademichna hromada”. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia [“Academic community”. Shevchenko Scientific Society. Encyclopedia]. Vol. I. A – Bibl. Lviv, p. 101. [in Ukrainian].

Svarnyk, I. (2012). “Akademichne bratstvo”. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia [“Academic Brotherhood”. Shevchenko Scientific Society. Encyclopedia]. Vol. I. A – Bibl. Lviv, pp. 103–104. [in Ukrainian].

Svarnyk, I. (2014). “Vatra”. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia [“Fire”. Shevchenko Scientific Society. Encyclopedia]. Vol. 2. Bibl – Ves. Lviv, p. 528. [in Ukrainian].

Sprava ukrainskoho universytetu (1912). [The case of the Ukrainian university]. Dilo, No. 95. (April 29 (16)). [in Ukrainian].

Sulym, V. (2013). Inozemni movy u Lvivskomu universyteti [Foreign languages at Lviv University]. Bulletin of Lviv University. The series is historical. No. 49, pp. 295–307. [in Ukrainian].

Sukhyi, O. (2013). Lvivskyi universytet na rubezhi XIX–XX st.: orhanizatsiia, shkoly, hromadske zhyttia [Lviv university at the turn of 19–20 century: organizations, schools, social life]. Bulletin of Lviv University. The series is historical. No. 49, pp. 52–77. [in Ukrainian].

Universytetska sprava (1910). [University business]. Dilo. No. 51. March 8 (February 23). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій М. Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст.  1939 р. Молодь і ринок. 2018. №4. С. 35–40.

Єкельчик С. Пробудження нації. До концепції історії українського національного руху другої половини ХІХ ст. Мельбурн, 1994. 125 с.

Кан Ю А. Організація філологічної освіти на філософському факультеті львівського університету імені Яна Казимира у 1850–1917 роках. Педагогічний альманах. 2017. Випуск 33. С. 280–285.

Качмар В., Тарнавський Р. Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу). Краєзнавство. 2013. № 1. С. 81–90.

Ковалишин О. Організаційно-педагогічні аспекти співпраці Наукового товариства імені Шевченка й українських студентських організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Молодь і ринок. Дрогобич, 2018. №12. С. 137–142.

О руський університет у Львові. Діло. 1898. №278–281. (1–3 грудня).

Сварник І. “Академічна громада”. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том І. А – Бібл. Львів, 2012. С. 101.

Сварник І. “Академічне братство”. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том І. А – Бібл. Львів, 2012. С. 103–104.

Сварник І. “Ватра”. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Том 2. Бібл – Вес. Львів, 2014. С. 528.

Справа українського університету. Діло. 1912. Ч. 95. 29 (16) квітня.

Сулим В. Іноземні мови у Львівському університеті. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Вип. 49. С. 295–307.

Сухий О. Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. № 49. С. 52–77.

Університетська справа. Діло. 1910. Ч. 51. 8 березня (23 лютого).





ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)