DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223072

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Тетяна Григоренко

Анотація


У статті розглянуто комунікативно-педагогічну компетентність учителів-філологів, яка є професійно важливою інтегративною якістю особистості, що характеризується наявністю системи мовних (мовленнєвих) і педагогічних знань, умінь, ціннісних орієнтацій, необхідних для ефективної міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. З’ясовано, що технологія контекстного навчання через моделювання педагогічного, лінгвістичного й комунікативного змісту професійної діяльності майбутніх учителів-філологів дає змогу розвивати здатності самостійно діяти й приймати адекватні рішення в різних ситуаціях професійної взаємодії, використовуючи належні засоби комунікативного впливу. А також важливе значення має імітаційно-рольове моделювання, яке виконує інформаційно-пізнавальну, розвивальну, виховну, мотиваційну, комунікативну, рефлексивну, організаційно-управлінську та професійно-адаптивну функції, та уможливлює відтворення реальних професійних ситуацій на основі моделювання.


Ключові слова


комунікативно-педагогічна компетентність; учитель-філолог; технології контекстного навчання; педагогічний дискурс; лінгводидактика; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Verbitskiy, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod [Active Teaching at High School: Context Approach]. Mosсov, 148 p. [in Russian].

Dubliichuk, O. M. (2015). Profesiino-pedahohichna pidhotovka maibutnikh uchyteliv-filolohiv do zastosuvannia proektno-komunikatyvnykh tekhnolohii [Professional and pedagogical training of future teachers-philologists to apply project and communication technologies]. Candidate’s thesis. Zhytomyr State University named after Ivan Franko, Zhytomyr. 321 p. [in Ukrainian].

Kostyuk, G. S. & Ball, G. A. (1979). Kategoriya zadachi i ee znachenie dlya psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniy [Task category and its significance for psychological and pedagogical research]. Psychology issues. No. 3. pp. 34–41. [in Russian].

Lomov, B. F. (1979). Kategorii obshcheniya i deyatelnosti v psikhologi. [Categories of communication and activity in psychology]. Philosophy issues. No. 8. pp. 28–39 [in Russian].

Orban-Lembryk, L. E. (2005). Sotsialna psykholohiia [Social Psychology]. Kyiv, 448 p. [in Ukrainian].

Semenoh, O. M. (2010). Sohodennia filolohichnykh profesii: sotsialne zamovlennia chy realizatsiia osobystisnykh potreb. [Current Philology Professions: Social Replacement and Realization of Personal Requirements]. Bulletin of Cherkasy University (series: pedagogical sciences). Issue 186. pp.135–139 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti. [Problems of education of a comprehensively developed personality]. Vybrani tvory. Kyiv. Vol. 1. 654 p. [in Ukrainian].

Tenishcheva, V. F. (2008). Integrativno-kontekstnaya model formirovaniya professionalnoy kompetentsii [An integrative and contextual model of professional competence formation]. Doctor’s thesis. GOU VPO “Moscow State Linguistic University”. Moscov. 40 p. [in Russian].

Shabes, V. Ya. (1990). Sootnoshenie kognitivnogo i kommunikativnogo v rechemyslitelnoy deyatelnosti (sobytie i tekst) [The ratio of cognitive and communicative items in speech and thinking activity (activity and text)]. Doctor’s thesis. “Leningrad State University named after A.S. Pushkin”. Leningrad. 500 p. [in Russian].

Brown, D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs. San Francisco State University, Prentice Hall Regents, N.J. 311 p. [in English].

Clark, H. (1981). Context for Comprehension. in Attention and Performance (Eds.). Hillsdale : Lawrence Erlbaum Ass. pp. 304 – 325. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : книга. Москва, 1991. 204 с.

Дублійчук О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій: дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2015. 321 с.

Костюк Г. С., Балл Г. А. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований. Вопросы психологии. 1977. № 3. С. 34–41.

Ломов Б. Ф. Категории общения и деятельности в психологи. Вопросы философии. 1979. № 8. С. 28–39.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навч. посіб. Київ, 2005. 448 с.

Семеног О. М. Сьогодення філологічних професій: соціальне замовлення чи реалізація особистісних потреб. Вісник Черкаського університету (серія: педагогічні науки). 2010, вип. 186. С.135–139

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори : в 5 т. Київ, 1976. Т. 1. 654 с.

Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : автореф. дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, ГОУ ВПО “Московский государственный лингвистический университет”. Москва, 2008. 40 с.

Шабес В. Я. Соотношение когнитивного и коммуникативного в речемыслительной деятельности (событие и текст) : дисс. … докт. филол. наук : 13.00.00, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. Ленинград, 1990. 500 c.

Brown D. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs : San Francisco State University, Prentice Hall Regents, N.J. 1994. 311 p.

11. Clark H. Context for Comprehension. in Attention and Performance (Eds.). Hillsdale : Lawrence Erlbaum Ass. 1981. pp. 304 – 325.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)