DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223079

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ “БІОГРАФІЧНИХ ТЕМ” НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Наталія Кобрин

Анотація


Постать і творчість композитора є центральною частиною навчально-пізнавальної діяльності на українському музичному мистецтві як одному з предметів музично-історичного циклу. У статті досліджено принципи, напрями, рівні й методи вивчення творчості митця у спеціалізованій музичній освіті, зважаючи на вікові особливості сприймання учнів молодшої, базової та основної школи. Зокрема, виділено основні типи уроків за дидактичною метою, що уможливлюють експериментування, використання різноманітних освітніх технологій, індивідуалізацію навчання при роботі над життєписами й творчими портретами українських композиторів.

Ключові слова


українське музичне мистецтво; музично-історичні дисципліни; біографічні теми; “біографічний” урок; творчий портрет композитора

Повний текст:

PDF

Посилання


Bokshchanyna, E. A. (1961). Metodyka prepodavanija muzykalnoi literatury v uchilishche [The Method of teaching of Music History at Colleges]. Moscov, 71 p. [in Russian].

Voprosy prepodavanija muzykalno-istorycheskikh distsyplin (1985). [The Method of teaching of Music History]. (Ed.). I. Givental. Moscov, 176 p. [in Russian].

Gyvental, I. A. (1987). Metodika prepodavanija muzykalnoj lyteratury v uchilishche [The Method of teaching of Music History at Colleges]. Moscov, 72 p. [in Russian].

Dikhtiarenko, T. M. (2013). Osoblyvosti vyvchennia tvorchosti ukrainskykh kompozytoriv-klasykiv [Features of Studying the Works of Ukrainian Classical Composers]. Rivne, 60 p. [in Ukrainian].

Kutishenko, V. P. (2010). Vikova ta pedahohichna psykholohiia (kurs lektsii) [Developmental Pedagogical psychology (the course of lectures)]. 2 vol: textbook. Kyiv, 128 p.[in Ukrainian].

Lagutin, A. I. (2005). Metodika prepodavanija muzykalnoj literatury v detskoj muzykalnoj shkole [The Method of teaching of Music History at Elementary Schools]. Textbook. Moscov,175 p. [in Russian].

Melnyk, M. (2007). Literaturnyi portret: do problemy zhanrovoi modeli [A Literary Portrait: to the Problem of Genre Model]. Visnyk of the Lviv University. Series: Journalizm. Lviv, vol. 31. p. 215–220.[in Ukrainian].

Nazar, L. Y. (2017). Intehratyvni elementy ta interaktyvni tekhnolohii na urokakh muzychnoi literatury u profesiinii muzychnii osviti na prykladi vyvchennia tvorchosti Heorha Fridrikha Hendelia (chastyna I. Zhyttiepys) [Integrative Elements and Interactive Technologies at the Lessons of Music History in the Professional Music Education by Example of George Fridrich Hendel’s Works (Part 1. Biography]. Methodic paper. Lviv, 27 p. [in Ukrainian].

Nazar, L., Kobryn, N., Shevchuk, S., Kholevinska, Ya. & Stepan, O. (2018). Metodychno-prohramne zabezpechennia kompleksu muzychno-istorychnykh dystsyplin: Slukhannia muzyky. Muzychna literatura. Ukrainske muzychne mystetstvo. Svitove muzychne mystetstvo [The Methodical Software for the Complex of the Music-History Subjects: Listening to Music. Music Literature. Ukrainian music art. World Music art.]. Kyiv, 354 p. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchyttelia (2017). [New Ukrainian school: a guide for teachers]. (Ed.). N. M. Bibik. Kyiv, 206 p. [in Ukrainian.

Pasichnyk, E. A. (2000). Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v serednikh navchalnykh zakladakh [The Method of teaching of Ukrainian Literature at Secondary Schools]. A textbook for students of the high schools. Kyiv, 384 p.[in Ukrainian].

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv (2006). [Modern Dictionary of Foreign Words]. (Ed.). O. I. Skopnenko, T. V. Tsymbaliuk. Kyiv, 789 p. [in Ukrainian].

Ukrainska muzychna literatura (5, 10–11 klasy) (2013). [Ukrainian Music History]. Program for state specialе secondary music schools of Ministry of Culture of Ukraine. (Ed.).N. O. Avramenko and others. Kyiv, 16 p. [in Ukrainian].

Shuliar, V. (2011). Urok vyvchennia zhyttiepysu pysmennyka (za materialamy biohrafii Mykoly Vinhranovskoho) [A Lesson on Studying of Writer’s Biography (Accoding to Mykola Vinhranovskyi Biography)]. Ukrainian literature in secondary school. Kyiv, No. 10, pp. 30–35. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бокщанина Е. А. Методика преподавания музыкальной литературы в училище. Москва, 1961. 71 с.

Вопросы преподавания музыкально-исторических дисциплин. Ред. И. Гивенталь. Москва, 1985. 176 с.

Гивенталь И. А. Методика преподавания музыкальной литературы в училище.  Москва, 1987. 72 с.

Діхтяренко Т. М. Особливості вивчення творчості українських композиторів-класиків.  Рівне, 2013 60 с.

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: навч. посібник. Київ, 2010. 128 с.

Лагутин А. И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе: учеб. пособие. Москва, 2005. 175 с.

Мельник М. Літературний портрет: до проблеми жанрової моделі. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. Вип. 31. Львів, 2007. C. 215–220.

Назар Л. Й. Інтегративні елементи та інтерактивні технології на уроках музичної літератури у професійній музичній освіті на прикладі вивчення творчості Георга Фрідріха Генделя (частина І. Життєпис): методична розробка. Львів. 2017. 27 с.

Назар Л., Кобрин Н., Шевчук С., Холевінська Я., Степан О. Методично-програмне забезпечення комплексу музично-історичних дисциплін: Слухання музики. Музична література. Українське музичне мистецтво. Світове музичне мистецтво. Київ, 2018. 354 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя. Під заг. ред. Бібік Н. М. Київ, 2017. 206 с.

Пасічник Е. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. Київ, 2000. 384 с.

Сучасний словник іншомовних слів, уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ, 2006. 789 с.

Українська музична література (5, 10–11 класи). Програма для державних середніх спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури України, уклад. Н. О. Авраменко та ін. Київ, 2013. 16 с.

Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського). Українська література в загальноосвітній школі. № 10, Київ, 2011. С. 30–35.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)