DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223082

НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТЬ “ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”, “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”, “ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС” У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Світлана Цюра, Анастасія Терзалова

Анотація


У статті розглянуто трактування змісту та співвідношення понять “освітній простір”, “освітнє середовище”, “освітній процес” у наукових джерелах, проаналізовано процес нормативного закріплення нових термінів у законах України в сфері освіти (кінець XX – початок XXI ст.) та їх смислові акценти в контексті основних педагогічних категорій, з’ясовано, що зміни термінології відображені в документах про освіту, де вони витіснили поняття “навчально-виховний процес”, “навчально-виховне середовище”.


Ключові слова


освітній простір; освітнє середовище; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Artyukhina, A. I. (2006). Obrazovatelnaya sreda vysshego uchebnogo zavedeniya kak pedagogicheskiy fenomen : monografiya [The learning environment of a higher educational institution as a pedagogical phenomenon: monograph]. Volgograd, 237 р. [in Russian].

Bekker, I. L. & Zhuravchik, V. N. (2009). Obrazovatelnoe prostranstvo kak sotsialnaya i pedagogicheskaya kategoriya [The learning space as a social and pedagogical category]. No. 12 (16). рр. 132 – 140. [in Russian].

Bryl, Yu.O. (2017). Stanovlennia osvitnoho prostoru yak skladovoi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv-dokumentoznavtsiv [The formation of the learning space as a component of professional training of document specialists]. Scientific Bulletin of Mykolayiv National University named after VO Sukhomlynsky. Series: Pedagogical sciences. No. 4. pp. 59 – 68. [in Ukrainian].

Hontarovska, N.B. (2012). Teoretychni i metodychni zasady stvorennia osvitnoho seredovyshcha yak faktoru rozvytku osobystosti shkoliara [Theoretical and methodological principles of creating a learning environment as a factor in the development of the pupil’s personality]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 40 p. [in Ukrainian].

Hurkova, T. (2019). Definitsii poniat “osvitnii prostir”, “seredovyshche”, “osvitnie seredovyshche” [Definitions of such concepts as “learning space”, “environment”, and “learning environment”]. Youth & market. No.4 (171), pp. 114 –118. [in Ukrainian].

Kodzhaspirova, G.M. & Kodzhaspirov, A.Yu. (2001). Pedagogicheskiy slovar: dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb, zavedeniy [The Pedagogical Dictionary about the General Secondary Education]. Moscow, 176 p. [in Russian].

Pro zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 13 travnia 1999 r. [The Law of Ukraine “On Education”] №651-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14/ed19990513#Text. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017r. [The Law of Ukraine “On Education”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon URSR vid 23 travnia 1991r. [The Law of Ukraine “On Education”]. № 1060-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.#Text [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.08.2020 [The Low of USSR “On the General Secondary Education”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Semenova, A. V. (2009). Teoretychni i metodychni zasady zastosuvannia paradyhmalnoho modeliuvannia u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Theoretical and methodological principles of the application of the paradigmatic modeling in the process of future teachers’ professional training]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Ternopil, 42 p. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh [The Dictionary of Ukrainian language]. Kyiv. Vol. 8, 1977, p. 298; Vol. 9, 1978, p. 137. [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A. D. (2016). Osvitnii prostir: sutnist, struktura i mekhanizmy stvorennia. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [The learning environment: essence, structure, and a principle of creation]. No. 1, pp. 41 – 50. [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A. D. (2014). Teoretychni ta dydaktyko-metodychni zasady pedahohichnoho proektuvannia osvitnoho prostoru v shkoli I stupenia [Theoretical and didactic-methodical principles of the pedagogical planning of the learning environment in a primary school]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 41 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артюхина А. И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен : монография. Волгоград, 2006. 237 с.

Беккер И. Л., Журавчик В. Н. Образовательное пространство как социальная и педагогическая категория. Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2009. № 12 (16). С. 132 – 140.

Бриль Ю.О. Становлення освітнього простору як складової професійної підготовки фахівців-документознавців. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2017. № 4. С. 59 –68.

Гонтаровська Н.Б. Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра : автореф. дис. …. д-ра пед. наук : 13.00.07. Київ, 2012. 40с.

Гуркова Т. Дефініції понять “освітній простір”, “середовище”, освітнє середовище. Молодь і ринок. 2019. №4 (171). С. 114 –118.

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений : Москва, 2001. 176 с.

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999р. №651-XIV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14/ed19990513#Text.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017р. №2145- VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про освіту: Закон УРСР від 23 травня 1991р. № 1060-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.#Text

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 01.08.2020 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Семенова А. В. Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів: автореф дис. д-ра педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопіль, 2009. 42 с.

Словник української мови: в 11 томах. Т. 8, 1977. С. 298; Т. 9, 1978. С. 137.

Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. Український педагогічний журнал. 2016. № 1. C. 41 – 50.

Цимбалару А. Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі I ступеня : автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.09. Київ, 2014. 41 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)