DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223085

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XX ПОЧ. XXI СТ.)

Леся Терлецька

Анотація


У статті розглянуто окремі принципи навчальної діяльності, які найефективніше впливають на формування пізнавальної активності учнів. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів, який свідчить, що у контексті дослідження шляхів реалізації принципів формування пізнавальної активності учнів у навчанні не існує однозначного тлумачення сутності цього поняття. Однак можна стверджувати, що пізнавальна активність учнів у навчальній діяльності заснована на засадах гуманізації й демократизації, індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, у якому враховуються вікові та індивідуальні особливості його учасників, а характеристикою кінцевого результату здобуття освіти вважають компетентність.


Ключові слова


пізнавальна активність; принципи; реалізація; учні; навчальна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kobriy, O. (2006). Problema zmistu vychovannia praziovytosti osobystosti u trudoviy dialnosti [The problem of the content of education of person’s diligence in labor activity]. “Youth and Market”. Monthly scientific-pedagogical journal. Drohobych. Vol.6 (21), pp. 55–58. [in Ukrainian].

Kostyuk, G. (1963). Zdibnosti ta yix pozvytok u ditei [Abilities and their development in children]. Kyiv. pp. 46 – 52. [in Ukrainian].

Lozova, V. I. (2002). Teoretychni osnovy vychovannia i navchannia : navch. posib. dlia stud. ped, navch. zakl. [Theoretical foundations of education and training]. Kharkiv, 400 p. [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (1979). Problema psyhichnoho rozvytku osobystosti i vdoskonalennia navchalnoho procesu [The problem of mental development of personality and improvement of educational process]. Kyiv, no. 7 – 8. pp. 28 – 32. pp. 20 – 25. [in Ukrainian].

Podlasy, I.P. (2000). Pedahohika. Novyi kurs : uchebnik dlia stud. ped vuzov : v 2 kn. Kn. 1: Obshchie osnovy. Proces obuchenia [Pedagogy. New course: in 2 books. Book. 1: General basics. The learning process]. Moscov, 576 p. [in Russian].

Savchenko, O. Y. (2004). Uminnia vchytysia yak klyuchova kompetentnist zahalnoyi serednoyi osvity [Ability to learn as a key competence of general secondary education]. Competence approach in modern education: the world experience and Ukrainian perspectives: library on educational policy (Ed.). O. V. Ovcharuk. Kyiv. pp. 34 – 47. [in Ukrainian].

Stuparyk, B. (1998). Nacionalna shkola : vytoky, stanovlennia : navch. metod. posib. [National school: origins, formation]. Kyiv. 336 p. [in Ukrainian].

Tatur, Yu. G. (2004). Kompetentnost v ctrukture modeli kachestva podgotovki specialista [Competence in the structure of the model of quality of specialist training]. Higher education today. No. 3. pp. 20 – 26. [in Russian].

Terletska, L. P. (2015). Formuvannia piznavalnoyi aktyvnosti uchniv u navchalniy diialnosti zahalnoosvitnich shkil Ukrainy (dryha polovyna XX – pochatok XXI st.) [Formation of cognitive activity of pupils in the educational activity of secondary schools of Ukraine (second half of the XX – beginning of the XXI century)]. Candidate’s thesis. Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Drohobych, 213 p. [in Ukrainian].

Fitsula, M. M.(2001). Pedahohika : Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchyh pedahoh. zakladiv osvity [Pedagogy: A textbook for students of higher education. educational institutions]. Kyiv. 528 p. [in Ukrainian].

Khutorsky, F V. (2003). Didakticheskaia evristika. Teoriia i tehnologiia kreativnogo obychenia [Didactic heuristics. Theory and technology of creative learning]. Moscov. 416 p. [in Russian].

Shchukina, G. I. (1979). Aktivizaciia poznavatelnoiy deiatelnosti uchashchihcia v uchebnom procese : ucheb. pos. [Activation of cognitive activity of students in the educational process]. Moscov. 160 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кобрій О. Проблема змісту виховання працьовитості особистості у трудовій діяльності. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2006. № 6 (21). С. 55 – 58.

Костюк Г. Здібності та їх розвиток у дітей. Київ, 1963. С. 46 – 52.

Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. 2-ге вид., випр. і доп. Харків, 2002. 400 с.

Максименко С. Д. Проблема психічного розвитку особистості і вдосконалення навчального процесу. Київ, 1979. № 7 – 8. С. 28 – 32. С. 20 – 25.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. пед. вузов : в 2 кн. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 576 с.

Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004. С. 34 – 47.

Ступарик Б. Національна школа : витоки, становлення: навч.-метод. посіб. Київ, 1998. 336 с.

Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста. Высшее образование сегодня. 2004. № 3. С. 20 – 26.

Терлецька Л. П. Формування пізнавальної активності учнів у навчальній діяльності загальноосвітніх шкіл України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич, 2015. 213 с.

Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих педагог. закладів освіти. Київ, 2001. 528 с.

Хуторський Ф. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. Москва, 2003. 416 с.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе : учеб. пос. для студентов пед. ин-тов. Москва, 1979. 160 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)