DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223088

ОСНОВИ ІНТОНАЦІЙНОЇ ПРИРОДИ МУЗИКИ: СУТНІСТЬ, НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

Наталія Павлинська-Клеймьонова

Анотація


У статті розглянуто сутність інтонаційної природи музики як науково-теоретичної категорії, яка представлена з різних наукових позицій. Комплексний підхід до вивчення інтонування у фортепіанному виконавстві є важливим та науковоємним; історичний аспект розкриття цієї проблеми та її розвиток, шляхи подолання є підґрунтям подолання багатьох питань, що виникають у процесі відтворення музичної ідеї фортепіанного твору; розкрито наукову сутність поняття “інтонація” та визначені зв’язки з іншими поняттями та висновками. Визначена єдина природа звукової інтонації з мовою людських рухів і спорідненість музичної та мовної інтонації; “інтонування” представлено у значенні висотної організації музичних тонів, яка існує в музиці лише в єдності з ритмом, та як конкретна манера музичного висловлювання.


Ключові слова


музична інтонація; інтонування; інтонаційна форма; лад; ритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Asafev, B. (1971). Muzykalnaya forma kak protsess [Musical form as a process]. Leningrad, 376 p. [in Russian].

Vyshynskyi, V. (2014). Poniattia rukhu v muzychno-pedahohichnykh systemakh pershoi tretyny ХХ st. [The concept of movement in the musical and pedagogical systems of the first third of the twentieth century]. Profesiina mystetska osvita i khudozhnia kultura: vyklyky ХХІ stolittia: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 16–17 zhovt. 2014 r.). – Professional art education and art culture: challenges of the XXI century: mater. International. scientific-practical Conf., (Kyiv, October 16–17, 2014). Kyiv. B. Hrinchenko Univ. (pp. 268–277.). Kyiv. [in Ukrainian].

Voronovska, O. (2018). Aktualni aspekty problemy henezysu znakiv muzychnoi movy [The actual aspects of the problem of genesis of musical language signs]. Proceedings. Issue 39. Series: Pedagogical Sciences. Kirovohrad, pp. 139–149. [in Ukrainian].

Yedinaya intonologiya. Sbornik “Akademicheskie tetradi” [The unified intonology. Collection “Academic notebooks”]. Vol. 13. (Ed.).T.Ya.Radionova. Moscov, 2009. 487 p. [in Russian].

Kirnarskaya, D.K. (2003). Psikhologiya muzykalnoy deyatelnosti. Teoriya i praktika [Psychology of musical activity. Theory and practice]. Moscov, 368 p.; p. 105. [in Russian].

Medushevskiy, V. (1993). Intonatsionnaya forma muzyki: issledovanie [The intonational form of music: Research]. Moscov, 262 p. [in Russian].

Mentyukov, A. (2016). O ponyatii “Muzykalnoe intonirovaniii” [About the concept of “Musical intonation”]. South Russian Musical Almanac. No. 1. pp. 18–23. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-muzykalnoe-intonirovanie (Accessed 17 Apr. 2020) [in Russian].

Skrebkov, S. (1973). Khudozhestvennye printsipy muzykalnykh stiley [The artistic principles of musical styles]. Moscov, 448 p.; p. 399. [in Russian].

Kholopova, V. (1994). Muzyka kak vid iskusstva [Music as a kind of Art]. Moscov, 260 p.; p. 26. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград: Музыка, 1971. 376 с.

Вишинський В. Поняття руху в музично-педагогічних системах першої третини ХХ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 16–17 жовт. 2014 р.). Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2014. С. 268–277.

Вороновська О. Актуальні аспекти проблеми генезису знаків музичної мови. Наукові записки. Випуск 39. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. с. 139–149.

Единая интонология. Сборник “Академические тетради”. Выпуск 13. Составитель Т.Я.Радионова. Москва: Независимая Академия эстетики и свободных искусств, 2009. 487 с.

Кирнарская Д.К. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Москва: 2003 г., 368 стр.; с. 105.

Медушевский В. Интонационная форма музыки: Исследование. Москва: Композитор, 1993. 262 с.

Ментюков А. О понятии “Музыкальное интонированиии”. Юж.-Рос. муз. альм. 2016. №1. С. 18–23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-muzykalnoe-intonirovanie (дата звернення: 17.04.2020)

Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. Москва, 1973. 448 с.; с. 399

Холопова В. Музыка как вид искусства. Москва: Научно-творч. центр “Консерватория”, 1994. 260 с.; с. 26.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)